برنامه کنفرانس هفتگی دستیاران با اساتید

 برنامه کنفرانس هفتگی دستیاران با اساتید گروه جراحی عمومی هر 5 شنبه ساعت 10 در دو مرکز امام رضا و قائم طبق برنامه مصوب انجام خواهد پذیرفت.


 

 

منوی اصلی