برنامه تومور بورد جراحی

برنامه توموربورد جراحی عمومی هر دوشنبه ساعت 8-10 صبح در سالن کنفرانس بیمارستان امام رضا برگزار می گردد.

برای ثبت نام در لینک زیروراد شوید و قسمت  "تشخیص و درمان در جراحی " را کلیک نمایید.

منوی اصلی