اعضای هیات علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت/ رتبه پست الکترونیک رزومه
دکتر حسین شباهنگ

متخصص جراحی عمومی

عضو هیات بورد

دانشیار shabahangh[at]mums.ac.ir CV
دکتر علیرضا توسلی

متخصص جراحی عمومی

عضو هیات بورد

استاد

tavassolia[at]mums.ac.ir CV
دکترغلامحسین کاظم زاده فوق تخصص جراحی عروق دانشیار kazemzadehgh[at]mums.ac.ir CV
دکتر هادی مدقق فوق تخصص جراحی عروق استاد ModagheghMH[at]mums.ac.ir CV
دکترحسن راوری فوق تخصص جراحی عروق دانشيار RavariH[at]mums.ac.ir CV
دکترعلی جنگجو

متخصص جراحی عمومی

عضو هیات بورد

دانشیار

JangjooA[at]mums.ac.ir

CV

 

دکترمصطفی مهرابی بهار متخصص جراحی عمومی استاد mehrabim[at]mums.ac.ir CV
دکترمهران هیرادفر فوق تخصص جراحی اطفال دانشیار HiradfarM[at]mums.ac.ir CV
دکتر محمد تقی رجبی متخصص جراحی عمومی استاد RajabiMT[at]mums.ac.ir CV

دکتر محمدرضا مطیع

متخصص جراحی عمومی دانشیار MotieM[at]mums.ac.ir CV

دكتر محمد معتمدالشريعتی

متخصص جراحی عمومی

دانشیار

shariatim[at]mums.ac.ir CV

دکتر آسیه سادات فتاحی

متخصص جراحی عمومی

دانشیار

fattahima[at]mums.ac.ir CV
دکتر آرش بيرقي طوسی متخصص جراحی عمومی استاديار beiraghia[at]mums.ac.ir CV
دكتر عباس عبدالهی متخصص جراحی عمومی دانشیار AbdollahiA[at]mums.ac.irr CV
دکتر محسن علی اکبریان متخصص جراحی عمومی دانشیار aliakbarianm[at]mums.ac.ir CV
دکتر احسان سلطانی متخصص جراحی عمومی

استاديار

soltanie[at]mums.ac.ir CV
دكتر علیرضا رضاپناه متخصص جراحی عمومی استاديار rezapanaha1[at]mums.ac.ir CV
دکتر مرجان جودی فوق تخصص جراحی اطفال استاديار joodim[at]mums.ac.ir CV
دكتر قدرت الله مداح متخصص جراحی عمومی استاد MaddahGh[at]mums.ac.ir CV
دكتر عزت الله رضايي متخصص جراحی عمومی دانشیار rezaeie[at]mums.ac.ir CV
دکترمهدی اسدی متخصص جراحی عمومی دانشیار AsadiMH[at]mums.ac.ir CV
دكتر حسن طاووسی متخصص جراحی عمومی استادیار TavoosiH[at]mums.ac.ir CV
دکتر رضا رضایی متخصص جراحی عمومی

استادیار

RezaeiR[at]mums.ac.ir CV
دکتر رضا شجاعیان فوق تخصص جراحی اطفال استادیار drshojaeian[at]mums.ac.ir CV