مسئول کمیته آموزش پزشکی

 

 

 

دکترمحمد رضا مطیع
 متخصص جراحی عمومی
دانشیار