مسئول کمیته امتحانات

دکتر رضا شجاعیان
استادیار جراحی عمومی

منوی اصلی