مسئول كميته دستياري

 
 
 
 
 
دکترمحسن علی اکبریان
 
متخصص جراحی عمومی

دانشیار

aliakbarianm[at]mums.ac.ir