برنامه کنفرانس هفتگی دستیاران با اساتید

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 برنامه کنفرانس هفتگی دستیاران با اساتید گروه جراحی عمومی هر 5 شنبه ساعت 10 در دو مرکز امام رضا و قائم طبق برنامه مصوب انجام خواهد پذیرفت.