کلاس آمادگی بورد

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کلاس آمادگی بورد اساتید با دستیاران گروه جراحی عمومی ، هر 4شنبه ساعت 7:30 تا 9 صبح طبق برنامه مصوب انجام خواهد پذیرفت .

مدرسین : دکتر جنگجو - دکتر اسدی - دکتر علی اکبریان