گروه جراحی عمومی

مقررات كارورزان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

مقررات کارورزان

 
  کارورزان در ابتدای دوره بین بخشهای اورژانس ، جراحی ، توراکس ، جراحی اطفال و بخش سوختگی تقسیم شده و چرخش دارند.  
 

درابتدای دوره هر هر کارورز لاگ بوک مهارتهای عملی تحویل داده می شود کارورزان موظفند مهارتهای عملی انجام شده درهر دوره جراحی را با دقت در لاگ بوک ثبت نموده و درآخر دوره لاگ بوک به دفتر گروه تحویل داده شود.

 
 

معرفی بیماران اورژانس در گزارش صبحگاهی هر روز بر عهده کارورزان کشیک روز قبل می باشد.

 
 

کارورزان موظفند برگه گزارش کشیک انجام شده خود را به دقت تکمیل نموده و صبح روز بعد به دفتر گروه جراحی تحویل دهند.

 
 

کارورزان موظفند در برنامه های آموزش عمومی بخش جراحی شامل مورنینگ، ژورنال کلاب، کنفرانس، تومور کلینیک، جلسه مورتالیته و معرفی بیمار شرکت فعال داشته باشند.

 
 

کارورزان موظف به گرفتن شرح حال ویزیت بیماران با دستیار و استاد مربوطه ودرج سیر بیماری و خلاصه پرونده بیماران بخش جراحی می باشند.

 
 

کارورزان معرفی شده به هر بخش موظف به حضور در برنامه اتاق عمل و درمانگاه اساتید طبق برنامه هستند . در صورتیکه تعداد کمتر از 2 نفر باشند در هر بخش کارورز فقط در برنامه درمانگاه شرکت می نماید. (برنامه اتاق عمل حذف می شود)

 
 

کارورزان موظف به شرکت در برنامه کارگاه های مرکز مهارتهای بالینی طبق برنامه اعلام شده اول هر ماه می باشند. در صورت تداخل برنامه ها شرکت درکارگاه مقدم بر درمانگاه یا اتاق عمل در آن ساعت می باشد.

 
  مقررات حضور و غیاب  
 

مدت حضور :   ماهیانه 130 ساعت بدون احتساب کشیک

غيبت مجاز (مرخصي):   2روز در ماه

 
  مقررات کشیک  
  کشیک از ساعت 12 ظهر لغایت 30/7 روز بعد  
  کشیک تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری نیست  
  در صورت بروز بیماری یا عذر موجه کارورز می تواند در صورت ضرورت کشیک خود را با سایر همکا ران هم دوره عوض نماید ولی تعداد کشیک در پایان دوره بایستی به تعداد موظفی باشد.  
  انجام کشیک به تعداد موظفی برای دریافت گواهی پایان بخش ضروری است.