امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

 

     
   


نام و نام خانوادگی


سال شروع به کار     سال پایان کار  
              

 دکتر مصطفی مهرابی بهار  1384  1386  
 

 دکتر قدرت الله مداح  1386  1388  
    دکتر هادی سعید مدقق  1388  1390  
    دکتر علی جنگجو  1390  1395  
    دکتر عزت الله رضایی  1395  تاکنون  
           

 

 

              

 

 
   


نام و نام خانوادگی


 
   

 

دکتر محمد قایمی

 

 
   

 

دکتر احمد بذرافشان

 

 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

برنامه آموزشی کارآموزان

   
 
 
 

لاگ بوک کارآموزان

 
 
 
   
 
 
  GroupCourse Plan  
   
 
 

 

 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     

استاد

کارآموزان
کارورزان
دستیاران
دکترشباهنگ    
1- بیماریهای خوش خیم انورکتال pdf
2- آپاندسیت حاد pdf
3- ترانسفوزیون و فرآورده های خونی pdf
4- شکایت شایع پستان 2 pdf
5- هرنی کشاله ران pdf
6- انسداد روده pdf
7- بیماریهای تیروئید و پاراتیروئید pdf
8- شکایت شایع پستان 1 pdf
دکتر مطیع
1- بیماریهای بدخیم سرطان روده بزرگ pdf
2- عفونتهای جراحی pdf
3- بیماریهای خوش خیم روده بزرگ pdf
   

 

استاد

کارآموزان

کارورزان

دستیاران

دکتر رضایی

فیزیوپاتولوژی pdf
فیزیوپاتولوژی کارورزی pdf  
دکتر جودی   برقراری راه هوایی pdf  
دکتر مطیع     کلیه و مجاری ادراری pdf


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

برنامه آموزشی کارورزان

 
   
 

 

 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     

استاد

کارآموزان
کارورزان
دستیاران
دکترشباهنگ    
1- بیماریهای خوش خیم انورکتال pdf
2- آپاندسیت حاد pdf
3- ترانسفوزیون و فرآورده های خونی pdf
4- شکایت شایع پستان 2 pdf
5- هرنی کشاله ران pdf
6- انسداد روده pdf
7- بیماریهای تیروئید و پاراتیروئید pdf
8- شکایت شایع پستان 1 pdf
دکتر مطیع
1- بیماریهای بدخیم سرطان روده بزرگ pdf
2- عفونتهای جراحی pdf
3- بیماریهای خوش خیم روده بزرگ pdf
   

 

استاد

کارآموزان

کارورزان

دستیاران

دکتر رضایی

فیزیوپاتولوژی pdf
فیزیوپاتولوژی کارورزی pdf  
دکتر جودی   برقراری راه هوایی pdf  
دکتر مطیع     کلیه و مجاری ادراری pdf   
 
 

 

 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     

استاد

کارآموزان
کارورزان
دستیاران
دکترشباهنگ    
1- بیماریهای خوش خیم انورکتال pdf
2- آپاندسیت حاد pdf
3- ترانسفوزیون و فرآورده های خونی pdf
4- شکایت شایع پستان 2 pdf
5- هرنی کشاله ران pdf
6- انسداد روده pdf
7- بیماریهای تیروئید و پاراتیروئید pdf
8- شکایت شایع پستان 1 pdf
دکتر مطیع
1- بیماریهای بدخیم سرطان روده بزرگ pdf
2- عفونتهای جراحی pdf
3- بیماریهای خوش خیم روده بزرگ pdf
   

 

استاد

کارآموزان

کارورزان

دستیاران

دکتر رضایی

فیزیوپاتولوژی pdf
فیزیوپاتولوژی کارورزی pdf  
دکتر جودی   برقراری راه هوایی pdf  
دکتر مطیع     کلیه و مجاری ادراری pdf


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

برنامه آموزشی دستیاران

 

 
 
 
 

لاگ بوک دستیاران

 
 
 
   
 
 
     
   
 
 

 

 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     

استاد

کارآموزان
کارورزان
دستیاران
دکترشباهنگ    
1- بیماریهای خوش خیم انورکتال pdf
2- آپاندسیت حاد pdf
3- ترانسفوزیون و فرآورده های خونی pdf
4- شکایت شایع پستان 2 pdf
5- هرنی کشاله ران pdf
6- انسداد روده pdf
7- بیماریهای تیروئید و پاراتیروئید pdf
8- شکایت شایع پستان 1 pdf
دکتر مطیع
1- بیماریهای بدخیم سرطان روده بزرگ pdf
2- عفونتهای جراحی pdf
3- بیماریهای خوش خیم روده بزرگ pdf
   

 

استاد

کارآموزان

کارورزان

دستیاران

دکتر رضایی

فیزیوپاتولوژی pdf
فیزیوپاتولوژی کارورزی pdf  
دکتر جودی   برقراری راه هوایی pdf  
دکتر مطیع     کلیه و مجاری ادراری pdf


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

طرح درس

استاد

کارآموزان
کارورزان
دستیاران
دکترشباهنگ
1- بیماریهای خوش خیم انورکتال pdf
2- آپاندسیت حاد pdf
3- ترانسفوزیون و فرآورده های خونی pdf
4- شکایت شایع پستان 2 pdf
5- هرنی کشاله ران pdf
6- انسداد روده pdf
7- بیماریهای تیروئید و پاراتیروئید pdf
8- شکایت شایع پستان 1 pdf
   
دکتر مطیع
1- بیماریهای بدخیم سرطان روده بزرگ pdf
2- عفونتهای جراحی pdf
3- بیماریهای خوش خیم روده بزرگ pdf
   

 

استاد

کارآموزان

کارورزان

دستیاران

دکتر رضایی

فیزیوپاتولوژی pdf
فیزیوپاتولوژی کارورزی pdf  
دکتر جودی   برقراری راه هوایی pdf  
دکتر مطیع     کلیه و مجاری ادراری pdf


 
   

   
 
 

 

 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     

استاد

کارآموزان
کارورزان
دستیاران
دکترشباهنگ    
1- بیماریهای خوش خیم انورکتال pdf
2- آپاندسیت حاد pdf
3- ترانسفوزیون و فرآورده های خونی pdf
4- شکایت شایع پستان 2 pdf
5- هرنی کشاله ران pdf
6- انسداد روده pdf
7- بیماریهای تیروئید و پاراتیروئید pdf
8- شکایت شایع پستان 1 pdf
دکتر مطیع
1- بیماریهای بدخیم سرطان روده بزرگ pdf
2- عفونتهای جراحی pdf
3- بیماریهای خوش خیم روده بزرگ pdf
   

 

استاد

کارآموزان

کارورزان

دستیاران

دکتر رضایی

فیزیوپاتولوژی pdf
فیزیوپاتولوژی کارورزی pdf  
دکتر جودی   برقراری راه هوایی pdf  
دکتر مطیع     کلیه و مجاری ادراری pdf