گروه جراحی عمومی

کارکنان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بیمارستان امام رضا
 

کارشناس آموزش گروه

خانم فاطمه معاونیان

دانشجوی دکترای روانشناسی

منشی گروه

خانم ملیحه خسروجردی

 کارشناس بیمه

مرکز تحقیقات

خانم معصومه حسن پور

کارشناسی ارشد زبان

مرکز تحقیقات

خانم عقیق ضیایی مهر

کارشناسی ارشد زیست شناسی

     
 
بیمارستان قائم

کارشناس آموزش گروه خانم فاطمه معاونیان دانشجوی دکترای روانشناسی
منشی گروه  خانم معصومه خرسند  کارشناسی
مرکز تحقیقات خانم سیما بیگلی کارشناسی