گروه جراحی عمومی

مسئول كميته دستياري

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
 
 
دکترمحسن علی اکبریان
 
متخصص جراحی عمومی

دانشیار