تاریخ امتحانات دستیاران

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 


 

امتحان کتبی

 2 بار در سال برگزار می گردد: آذر و اسفند ماه


امتحانانosce

1 بار در سال برگزار می گردد: اردیبهشت ماه


پرکردن لاگ بوک الکترونیکی

به صورت یکساله گزارش گیری می شود

 

تحویل DOPS 2

2 بار در سال اجرامی شود: دی و اردیبهشت ماه

 

دانشجویان محترم توجه داشته باشند برای تحویل فرم DOPS به کارشناس آموزش گروه مراجعه و براساس فرمت تعیین شده همراه با نام استاد مربوطه فرم را تحویل و ارائه نمایند.