گروه جراحی عمومی

مسئول کمیته آموزش پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

دکترمحمد رضا مطیع
 متخصص جراحی عمومی
دانشیار