گروه جراحی عمومی

مسئول کمیته امتحانات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
دکتر رضا شجاعیان
استادیار جراحی عمومی