گروه جراحی عمومی

مسئول کمیته پژوهشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 


دکتر مهدی اسدی
متخصص جراحی عمومی
دانشیار